Szociális tűzifa támogatás

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2022. (X.7.) önkormányzati rendelete alapján kérelmet lehet benyújtani tűzifa támogatásra.

A támogatás feltételei

2.§(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 1 erdei m3 tűzifát biztosít annak a Lovasberény község közigazgatási területén életvitel szerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező szociálisan rászoruló személynek, - aki fa- vagy vegyes tüzelésű fűtési rendszert használ, - jövedelemre tekintet nélkül
a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Szt.) szerint aktívkorúak ellátásában részesül, vagy
b) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Annak a szociálisan rászorulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 450%-át (128.250.-Ft), egyedül álló esetén az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át (142.500.-Ft) nem haladja meg.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít.
(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett,
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2022. október 25. napjáig lehet a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalnál benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2022.október 30. napjáig dönt.
5.§-a alapján: A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

Lovasberény Község Önkormányzata

Kérelem letöltése

sztp

E-ügyintézés

eugyintezes

Fejlesztések

szechenyi2020

mfp

Szennyvíz projekt

szennyviprojekt

Keresés

Akadálymentes honlap

akadalymentes

Belépés

Hírlevél

Oldalainkat 607 vendég és 0 tag böngészi